REKLAMA
Lucas Tour

Burmistrz z absolutorium za wykonanie budżetu

JASŁO / PODKARPACIE. Burmistrz Jasła Ryszard Pabian otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.  Za było 15 radnych, 2 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Budżet na 2016 rok został uchwalony 29 grudnia 2015 roku, a podczas jego wykonywania radni przyjęli 15 zmieniających go uchwał, a burmistrz wydał 41 zarządzeń w sprawie jego zmian. W wyniku tych działań plan dochodów wzrósł o 22 626 249 zł 31 gr, plan przychodów o 7 600 237 zł 83 gr, wydatki zwiększyły się o 30 764 487 zł 14 gr, a rozchody zmniejszyły o 538 000 zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2016 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 16 527 720 zł 24 gr, co stanowi 11,32 %.

Dziękując radnym za udzielone mu absolutorium burmistrz Jasła Ryszard Pabian stwierdził m.in.: – Dziękuję nie tylko za absolutorium, ale i za współpracę. Od początku pełnienia funkcji burmistrza podkreślam, że nie dzielę państwa na koalicję i opozycję i tak staram się państwa traktować. (…) Dziękuję również moim współpracownikom za realizację tego budżetu, dziękuję zarządom osiedli, ale także wykonawcom zlecanych przez nas robót i usług. Zapraszam wszystkich do współpracy w dalszej realizacji tego, co miastu jest potrzebne.

Zapytany o komentarz do wykonania budżetu stwierdził m.in.: – W 2016 roku naprawdę udało się zrobić wiele, szczególnie jeżeli chodzi o stronę dochodową, bo przecież planowany budżet został przekroczony. Po stronie wydatków nie wszystko udało się zrealizować, ale były tego obiektywne przyczyny. Większość z tych rzeczy, których nie udało się – głównie ze względu na warunki atmosferyczne – wykonać w roku 2016, została zrealizowana na wiosnę roku 2017, a pozostałe będą realizowane.

Plan dochodów budżetu wyniósł 146 029 978,19 zł co stanowi 102,32 % w stosunku do planu i był wyższy od wykonania za 2015 r. o 22 367 504,71 zł. Z tej kwoty dochody bieżące stanowiły 141 328 011,79 zł, dochody majątkowe – 4 701 966,40 zł. Plan wydatków natomiast został wykonany w 90,93 proc. czyli w wysokości  138 809 868,31 zł w tym: wydatki bieżące 124 807 620,81 zł, i wydatki majątkowe 14 002 247,50 zł.

Największą kwotę po stronie dochodów stanowiły podatki i opłaty lokalne (36 156 696,67 zł). Wśród ważniejszych dochodów znalazły się też: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne (2 150 539,38 zł), dochody z majątku miasta (2 896 684,03  zł), udziały w dochodach budżetu państwa, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych (27 543 200,03 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania własne (8 281 374,29 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone (27 120 543,02 zł) oraz subwencje (27 768 222,00 zł).

W 2016 r. otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej i innych środków bezzwrotnych w kwocie 3 853 565,41 zł na Program ERASMUS oraz na realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Najwięcej wydatkowano na oświatę: 46 239 769,60 zł, co stanowi 33 proc. budżetu. Kolejną pozycją jest pomoc społeczna (42 474 841,51 zł, czyli 31 proc. budżetu), a na następnych miejscach znalazły się: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13 294 380,28 zł, 10 proc.) i administracja publiczna (11 456 740,29 zł, 8 proc). Na wydatki majątkowe w 2016 roku przeznaczono ogółem 14 002 247,50 zł, z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 222 797,50 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej –  2 610 292,86 zł.

Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2016 roku to: pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na ” Budowę drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”; pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na trzy zadania „Przebudowę drogi powiatowej Nr 184R Bieździadka – Gorajowice – Jasło; ”Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło –  ul. Mickiewicza oraz na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1851 R Jasło – ul. Sobniowska”; przebudowa drogi dojazdowej, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 185 obręb nr 10- Sobniów I, do cmentarza na osiedlu Sobniów; przebudowa ulicy Baczyńskiego – boczna z budową parkingu; przebudowa ulicy Kaczorowy i ulicy Pelczara.

Ponadto zrealizowano m.in.: przebudowę ulicy Przybyszowskiego z budową parkingu; przebudowę ulicy Rolniczej, przebudowę ulicy Za Bursą wraz z wymianą kanalizacji deszczowej; uzbrojenie osiedla Na Kotlinę; wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi 5KDZ w strefie przemysłowej Warzyce na odcinku między ulicą Produkcyjną a zaprojektowaną drogą lokalną KDZ3; modernizacja budynków i lokali stanowiących własność miasta; przebudowę systemów grzewczych i ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych; zakup nieruchomości do zasobu i na cele inwestycyjne; przebudowę i modernizację obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych; przyłącz elektryczny do Urzędu; instalację systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW.

Przychody w 2016 r. zrealizowano w wysokości 16 681 458,23 zł, co stanowi 123,11 %
w stosunku do planu. Natomiast rozchody zrealizowano w wysokości 3 622 544,00 zł
w tym: spłata otrzymanych pożyczek i kredytów – 3 622 544,00 zł.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Rada Miejska Jasła przyjęła 15 głosami za, przy 2 przeciw i 3 wstrzymujących się.

Źródło: UM Jasło

13-06-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)