REKLAMA
Lucas Tour

PODKARPACIE. GRA MIEJSKA „PRZYGODA Z TATĄ” – STARTUJE KONKURS OFERT

PODKARPACIE / Wojewoda podkarpacki 20 kwietnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert pn. Organizacja ojcowskiej gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Ojcostwo – Przygoda życia” 2023 r.

Planowane do powierzenia zadanie publiczne polegać ma na zorganizowaniu 18 czerwca 2023 r. w wybranym przez Oferenta mieście na terenie województwa podkarpackiego ojcowskiej gry miejskiej „Przygoda z Tatą”.

Na realizację ww. zadania publicznego przewidziano środki w wysokości 99 000,00 zł.

Celem ojcowskiej gry miejskiej „Przygoda z Tatą” jest wzmacnianie więzi rodzinnych, budowanie pozytywnego wizerunku ojca, promowanie zaangażowanego ojcostwa i aktywnego spędzania czasu ojców z dziećmi, a także budowanie poczucia lokalnej tożsamości.

Do składania ofert Wojewoda zaprasza:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– prowadzące działalność statutową w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania.

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój nr 27) lub przesłać drogą pocztową listem poleconym na adres: Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data wpływu do tut. Urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 11 maja 2023 r.

Wiecej informacji na stronie https://rzeszow.uw.gov.pl/konkursy/gra-miejska-przygoda-z-tata-startuje-konkurs-ofert

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

21-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)