REKLAMA
Lucas Tour

Rekrutacja do projektu „Kreatywni i Samodzielni”

JASŁO / PODKARPACIE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.01.2018 r. rozpoczął realizację projektu „Kreatywni i Samodzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt przewiduje 2 edycje:
1 edycja: 01.01.2018 – 31.12.2018
2 edycja: 01.01.2019 – 31.12.2019

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Poprawa funkcjonowania psychospołecznego i zmniejszenie barier w dostępie do rynku pracy /w tym poprawa zdolności do zatrudnienia/ 60 mieszkańców miasta Jasła zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 36 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizujących kontrakty socjalne w wieku aktywności zawodowej poprzez aktywne formy zajęć grupowych, wsparcie indywidualne, działania pobudzające do aktywności społecznej i zawodowej (reintegracja zawodowa i społeczna) realizowane w nowoutworzonym Klubie Integracji Społecznej.

ADRESACI I EDYCJI PROJEKTU:
30 osób (17 kobiet oraz 13 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, tj.:

  • 12 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo, którzy pozostają bez zatrudnienia
  • 18 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla których bezrobocie nie jest jedynym powodem udzielenia pomocy społecznej

OFERTA PROJEKTU:
Dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo przewidziano zajęcia zarówno w ramach reintegracji zawodowej jak i społecznej natomiast dla osób długotrwale bezrobotnych z II profilu w ramach reintegracji społecznej.

Formy wsparcia w ramach reintegracji zawodowej:
1. indywidualne poradnictwo zawodowe,
2. doradztwo zawodowe – opracowanie IPD,
3. warsztaty grupowe w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy,
4. warsztaty „ABC przedsiębiorczości”,
5. kurs komputerowy,
6. kwalifikacyjne kursy zawodowe
7. 3 miesięczne staże zawodowe

Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej:
1. indywidualna diagnoza osobowościowa,
2. „ABC emocji” – grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji emocjonalnej,
3. zajęcia grup samopomocowych,
4. „Nowy ja” – warsztaty z wizażu,
5. Arteterapia sposobem na stres,
6. warsztaty efektywnego gospodarowania czasem
Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:
1. 6 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem
2. 6 Uczestników projektu będzie pracować (łącznie z pracą na własny rachunek)
3. 34 Uczestników projektu będzie aktywnie poszukiwać pracy

Ostateczna wartość projektu to 479 080,28 zł; z tego kwota dofinansowania z UE: 405 354,18 zł i wkład własny: 73 726,10 zł.
W 2018r. kwota dofinansowania to 208 052,35zł, natomiast wkład własny 35 977,70zł, w 2019r. kwota dofinansowania to 197 301,83zł, a wkład własny 37 748,40zł. Wkład własny stanowić będą wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne w projekcie oraz wypłacane uczestnikom projektu zasiłki celowe i celowe specjalne.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutację do pierwszej edycji projektu zaplanowano na styczeń 2018  r.
Nabór formularzy rekrutacyjnych do 22.01.2018 r.
Formularze rekrutacyjne można składać u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle, ul. Szkolna 25
Szczegółowe informacje w biurze projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 310 tel. 13 4464328 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15: 00.

Źródło: UM w Jaśle

09-01-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)