REKLAMA
Lucas Tour

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą!

POLSKA. W 3 kwartale 2022 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 29,2% i Polaków o 22,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

sk3012

Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w 3 kwartale 2021 r., odpowiednio o 36,7% i o 33,4%.

Ruch graniczny

W 3 kwartale 2022 r. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 78,6 mln. W ogólnej liczbie przekroczeń granicy cudzoziemcy (nierezydenci) stanowili 55,8%, a mieszkańcy Polski (rezydenci) – 44,2%. Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy o 16,3 mln przekroczeń w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W stosunku do poprzedniego kwartału ogólna liczba przekroczeń wzrosła o 9,5% (cudzoziemców wzrosła o 2,7%, a Polaków o 19,5%). W omawianym kwartale 75,4% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE), 16,3% granicy na lotniskach, 7,4% zewnętrznej granicy lądowej UE i 0,8% granicy morskiej.

321844583_838462474078775_7439703112713888831_n (1)

 

W strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (50,9%), następnie z Czechami (23,7%), Słowacją (13,1%), Ukrainą (7,1%), Litwą (3,4%), Białorusią (1,6%) i Rosją (0,2%).

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (96,6%), na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (85,2%).

Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w 3 kwartale 2022 r. ukształtowała się na poziomie 11,7 mld zł, natomiast wydatki poniesione w tym okresie za granicą przez mieszkańców Polski wyniosły 7,9 mld zł. Było to odpowiednio o 36,7% i o 33,4% więcej niż przed rokiem. W stosunku do poprzedniego kwartału wydatki cudzoziemców były większe o 16,6%, a Polaków wzrosły o 42,7%.

322136587_608549027625697_3459121479854280570_n (1)

 

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w 3 kwartale 2022 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (52,0%), następnie z: Ukrainą (18,8%), Czechami (13,0%), Słowacją (8,5%), Litwą (4,4%), Białorusią (3,0%) i Rosją (0,3%). W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (57,1%), następnie z Czechami (25,4%), Słowacją (14,4%), Litwą (2,5%), Ukrainą (0,3%) oraz Białorusią (0,2%). Udział wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski z Rosją był niższy niż 0,1%.

322785171_715285223366341_3304425081718977160_n (1)

Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 77,3% swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe – 13,6%, a na pozostałe wydatki (usługi) – 9,0%.

Mieszkańcy Polski, przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość wydatkowanych za granicą środków (53,7%) przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, na pozostałe wydatki (usługi) – 21,1%, a na żywność i napoje bezalkoholowe – 10,6%.

Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w 3 kwartale 2022 r. największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe – 51,7%. Znaczny udział w strukturze wydatków nierezydentów miały pozostałe wydatki (usługi) – 20,3% oraz wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe – 13,5%. Z kolei w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski dominowały pozostałe wydatki (usługi) – 52,7% i towary nieżywnościowe – 32,4%, a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 11,4% swoich wydatków.

322134836_907854700209182_3317269876364285956_n (1)

Zróżnicowanie wydatków, w tym także pod względem struktury asortymentowej, występowało wśród przekraczających poszczególne odcinki granic cudzoziemców oraz Polaków. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą. W 3 kwartale 2022 r. w ramach małego ruchu granicznego (MRG) odnotowano 166,1 tys. przekroczeń przez cudzoziemców granicy Polski z Ukrainą. W analogicznym okresie poprzedniego roku odnotowano 8,3 tys. przekroczeń, a w 2 kwartale 2022 r. – 111,9 tys. Wartość wydatków poniesionych przez cudzoziemców w 3 kwartale 2022 r., przekraczających granicę w ramach MRG, wyniosła 65,1 mln zł.

321479998_5221796544586544_7977053926178044855_n (1)

Zasięg oddziaływania granicy

Wyniki badań pokazują, że przekraczający w 3 kwartale 2022 r. lądową granicę Polski, zarówno cudzoziemcy jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 71,5% cudzoziemców i 69,4%, w tym 52,6% cudzoziemców i 57,5% Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy.

320239158_736027648045759_4989363131181205819_n (1)

W przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski 66,2% cudzoziemców oraz 63,1% Polaków przekraczających lądową granicę Polski mieszkało w pasie do 50 km od granicy, a w przypadku wewnętrznej granicy UE odpowiednio 72,5% i 69,5%.

321309474_581715770446344_2983395021151110708_n (1)

Większość cudzoziemców dokonywała zakupów w pasie do 50 km od granicy, w przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski – 66,4% przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej UE – 83,3%. Z kolei odsetek Polaków dokonujących zakupów w pasie do 50 km od granicy zewnętrznej wyniósł 74,9% przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej 65,3%.

Źródło danych GUS, Opracowanie własne na podstawie danych GUS

30-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)