REKLAMA
Lucas Tour

Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Od początku burza na sali (VIDEO)

Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Od początku burza na sali (VIDEO)

67. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Oglądaj. Wiele ciekawych punktów.

I. INFORMACJA BIEŻĄCA w sprawie budowanej przez polski rząd sieci nowoczesnych instytucji muzealnych złożona przez Klub Parlamentarny PiS do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
– przedstawiciel wnioskodawców – poseł Piotr Babinetz.

II. PYTANIA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH

Posłowie Barbara Dziuk, Grzegorz Matusiak, Krzysztof Janusz Kozik, Wojciech Zubowski, Elżbieta Płonka, Elżbieta Duda i Anna Kwiecień – PiS
w sprawie funkcjonowania portalu Cieplo.gov.pl
– do Ministra Aktywów Państwowych,
 
Posłowie Cezary Tomczyk, Tomasz Siemoniak, Czesław Mroczek, Joanna Jaśkowiak, Mirosława Nykiel, Adam Cyrański, Joanna Kluzik-Rostkowska, Maciej Lasek, Kazimierz Plocke, Paweł Poncyljusz, Bartłomiej Sienkiewicz, Andrzej Szewiński, Krzysztof Grabczuk, Riad Haidar, Michał Krawczyk, Marta Wcisło i Cezary Grabarczyk – KO
w sprawie oferty rozmieszczenia w Polsce niemieckich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot
– do Ministra Obrony Narodowej,
 
Posłowie Krzysztof Gawkowski, Wiesław Buż, Jan Szopiński, Zdzisław Wolski, Przemysław Koperski, Katarzyna Ueberhan, Beata Maciejewska, Karolina Pawliczak, Monika Falej, Marcin Kulasek, Anita Sowińska, Tomasz Trela, Arkadiusz Iwaniak, Katarzyna Kretkowska, Marcelina Zawisza, Paulina Matysiak, Anna Maria Żukowska, Magdalena Biejat, Tadeusz Tomaszewski, Joanna Scheuring-Wielgus, Andrzej Szejna, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Daria Gosek-Popiołek, Krzysztof Śmiszek, Robert Obaz, Paweł Krutul, Wanda Nowicka, Anita Kucharska-Dziedzic, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Dariusz Wieczorek i Rafał Adamczyk – Lewica
w sprawie procederu wypowiadania pracownikom ochrony zdrowia umów o pracę i dokonywania fikcyjnych zmian stanowisk (np. zamiana stanowiska salowej na stanowisko sprzątaczki) w celu ominięcia konieczności zwiększenia wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem na przełomie czerwca i lipca wyższych stawek minimalnego wynagrodzenia dla pracowników (pielęgniarek, ratowników medycznych, salowych itd.), a spowodowanego brakiem pełnego pokrycia dodatkowych wydatków ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia
– do Ministra Zdrowia,
 
Posłowie Ireneusz Raś, Władysław Teofil Bartoszewski, Paweł Bejda, Andrzej Grzyb, Mieczysław Kasprzak, Dariusz Klimczak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Urszula Nowogórska, Krzysztof Paszyk, Jacek Protasiewicz, Jarosław Rzepa, Marek Sawicki, Jacek Tomczak, Piotr Zgorzelski i Bożena Żelazowska – KP
w sprawie upadłości polskich przedsiębiorców
– do Prezesa Rady Ministrów,
 
Posłowie Małgorzata Wassermann, Jadwiga Emilewicz i Jarosław Gonciarz – PiS
w sprawie budowy pierwszej w Polsce fabryki leków onkologicznych przez spółkę Skarbu Państwa Polfa Tarchomin
– do Ministra Aktywów Państwowych,

fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

Posłowie Marcin Kierwiński, Robert Kropiwnicki, Adam Szłapka, Joanna Frydrych, Tomasz Kostuś, Wojciech Saługa, Ryszard Wilczyński, Tadeusz Aziewicz, Janusz Cichoń, Krzysztof Grabczuk, Maria Małgorzata Janyska, Michał Jaros, Aleksander Miszalski, Mirosława Nykiel, Waldemar Sługocki, Marta Wcisło, Anna Wojciechowska i Krzysztof Gadowski – KO
w sprawie rekordowego zysku Orlenu i wysokich cen paliwa
– do Ministra Aktywów Państwowych,
 
Posłowie Aleksander Mrówczyński, Sławomir Skwarek, Andrzej Kryj, Anna Ewa Cicholska, Mariusz Trepka, Robert Warwas, Jacek Kurzępa, Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak i Anna Dąbrowska-Banaszek – PiS
w sprawie zgłaszanych wątpliwości dotyczących ustawy Prawo oświatowe
– do Ministra Edukacji i Nauki,
 
Posłowie Dorota Niedziela, Kazimierz Plocke, Tomasz Aniśko, Jerzy Borowczak, Piotr Borys, Magdalena Filiks, Iwona Maria Kozłowska, Tomasz Lenz, Małgorzata Tracz, Anna Wojciechowska, Małgorzata Niemczyk i Agnieszka Hanajczyk – KO
w sprawie patologii w nabywaniu ziemi rolnej przez prezesa PKN Orlen
– do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 
Posłowie Fryderyk Kapinos, Józefa Szczurek-Żelazko, Ewa Szymańska, Kazimierz Choma, Kazimierz Gołojuch, Dominika Chorosińska, Teresa Pamuła i Andrzej Gawron – PiS
w sprawie zmian dotyczących modelu finansowania służby zdrowia w kontekście rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
– do Ministra Zdrowia,
 
Posłowie Waldemar Andzel, Przemysław Drabek, Grzegorz Puda, Kazimierz Matuszny i Stanisław Szwed – PiS
w sprawie budowy obwodnicy Węgierskiej Górki i rozwoju infrastruktury tunelowej w Polsce
– do Ministra Infrastruktury,
 
Posłowie Monika Pawłowska, Katarzyna Czochara, Zbigniew Chmielowiec, Barbara Bartuś, Anna Gembicka i Tadeusz Chrzan – PiS
w sprawie wzrostu aktywności zawodowej kobiet w Polsce
– do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Systemie Informacji Finansowej (druki nr 2771 i )
 
 Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach (druki nr 2787 i )
 
Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2701 i)
 
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2615 i )
– sprawozdawca poseł Grzegorz Lorek.
 
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
 
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
 
Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Transformacji Śląska Spółce Akcyjnej.
 
Sprawozdanie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw .

oraz o ewentualne uchwały Senatu do ustaw:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw.
 
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
 
Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.
 
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
 
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
 
Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.
 
Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
 
 Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw.
 
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.
 
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.
 
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.
 
Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
 
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw.
 
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Legenda:
– ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej
 
Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

30-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)