REKLAMA
Lucas Tour

SANOK. Sesja rady miasta. Ważne tematy dla mieszkańców. Będą burzliwe dyskusje? (TRANSMISJA LIVE)

SANOK. Sesja rady miasta. Ważne tematy dla mieszkańców. Będą burzliwe dyskusje? (TRANSMISJA LIVE)

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj o godzinie 9:00 rozpocznie się LXXXIX sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. W programie obrad ponad 30 punktów. Wśród nich wiele ważnych dla mieszkańców tematów. Biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich dni i tygodni, możemy spodziewać się burzliwych dyskusji i emocjonalnych wystąpień. Czy tak faktycznie będzie? Zapraszamy do oglądania TRANSMISJI NA ŻYWO.

OGŁOSZENIE o zwołaniu sesji:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXXXIX sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 28.11.2023r. o godz.9.00 w sali herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta Sanoka z następującym porządkiem obrad;

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta o działalności komisji między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2023, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2023 -2040, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 642/1 o pow. 0.0008 ha położona w Sanoku obr. Dąbrówka stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 132/29, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 233/72 o pow. 0.0143 ha ,z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położnej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3170 o pow. 0.0245 ha ,z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 870/5 położona w Sanoku obr. Posada stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na działki nr 136/8 o pow. 0.0127 ha, nr 136/10 o pow. 0.0087 ha położone w Sanoku obr. Wójtowstwo stanowiące własność Powiatu Sanockiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Sanoka wkładu niepieniężnego do Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości położonych w Sanoku obr. Posada stanowiące działki nr 869/1 o pow. 0.0252 ha, nr 869/2 o pow. 0.0285 ha, nr 870/6 o pow. 0.0028 ha na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obejmującego teren położony w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „CHROBREGO -V”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka m. Sanoka o nazwie „OKULICKIEGO -IV”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka i nadania jej Statutu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok oraz Gminy Zagórz przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Sanoka na lata 2023- 2025”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
27. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
28. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Miasta Sanoka na lata 2024 – 2028, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dzielnic: Dąbrówka, Wójtostwo, Śródmieście, Błonie, Zatorze, Posada i Olchowce w sprawie projektów Statutów Dzielnic.
30. Informacja Burmistrza Miasta Sanoka dotycząca inwestycji prowadzonych na terenie miasta.
31. Informacja Burmistrza Miasta Sanoka dot. SIM Południe.
32. Wystąpienie Prezesa SPGM Sp. z o.o. z informacją o stanie spółki.
33. Wolne wnioski
34. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak


foto: archiwum eSanok.pl

źródło (porządek obrad): BIP UM Sanok

28-11-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)