REKLAMA
Lucas Tour

Sejm NA ŻYWO. W obronie polskich lasów (VIDEO)

Sejm NA ŻYWO. W obronie polskich lasów (VIDEO)

Dziś (14 bm.) trzeci dzień 74. posiedzenia Sejmu. Podczas obrad będzie m.in. poruszony temat projektu uchwały w sprawie obrony polskich lasów. Zobacz cały program.

14 kwietnia 2023 (piątek):

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie obrony polskich lasów (druki nr 3104 i 3134) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (druki nr 3091 i 3137) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
– sprawozdawca poseł Joanna Lichocka.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 3099) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 26. i 27.
– uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Iwona Hartwich.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym (druk nr 3130) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 26. i 27.
– uzasadnia Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie ustanowienia dnia 3 marca Dniem Solidarności Polsko-Rumuńskiej (druk nr 3172)*
– przedstawia Marszałek Sejmu.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji metanu w sektorze energetycznym (druki nr 3173 i )*
– sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druki nr 3035 i 3136)*
– sprawozdawca poseł Bartłomiej Wróblewski.

fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (druki nr 3110 i 3124)*
– sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3111 i 3123)*
– sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3118 i 3131)*
– sprawozdawca poseł Andrzej Gawron.

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3112 i 3135)*
– sprawozdawca poseł Anna Paluch.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3115 i 3125)*
– sprawozdawca poseł Tadeusz Woźniak.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3117 i 3157)*
– sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonaniu Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w zakresie współpracy w sprawach karnych (druki nr 3114 i 3132)*
– sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druki nr 3119 i 3169)*
– sprawozdawca poseł Tomasz Ławniczak.

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (druki nr 3116 i 3170)*
– sprawozdawca poseł Witold Czarnecki.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (druki nr 3120 i 3155)*
– sprawozdawca poseł Dominika Chorosińska.

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o aplikacji mObywatel (druki nr 3113 i ) Punkt nie zostanie rozpatrzony*
– sprawozdawca poseł

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druki nr 2945 i 3046) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
– wystąpienie posła Zbigniewa Babalskiego.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wielokrotnego uniemożliwienia podjęcia czynności kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w PKN ORLEN S.A.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zawyżania cen paliw przez PKN Orlen

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu wykonania kamieni milowych, uzgodnień z Komisją Europejską w tym zakresie oraz statusu niewykorzystanych dotychczas środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na rynku paliw

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne w celu uregulowania marż paliwowych

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w pierwszą rocznicę strajku generalnego w Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskich projektów ustaw:
– o zmianie ustawy – Kodeks pracy w celu wprowadzenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (druk nr 1319);
– o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (EW-020-595/21).

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

14-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)