REKLAMA
Lucas Tour

SESJA / RETRANSMISJA: O szkołach, przedszkolach, gospodarce odpadami i planowanych inwestycjach. Sesja Rady Miasta Krosna

KROSNO / PODKARPACIE. Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał  XLIII sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 30 maja 2017 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  (I piętro).

RETRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU (początek godz. 10:00)

foto: oficjalna strona Miasta Krosna

Porządek obrad:

1.    Przyjęcie porządku sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji Rady.
3.    Sprawozdanie z funkcjonowania MPGK – Krośnieński Holding Komunalny
       Sp. z o.o. w Krośnie.
4.    Sprawozdanie z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.
5.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta
       Krosna w 2016 roku.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1.    przyjęcia sprawozdania z działalności  rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie za 2016 r. (projekt Nr XLIII/924/17),
6.2.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Powiatem Krośnieńskim w zakresie zasad kierowania i świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/925/17),
6.3.    zmiany uchwały Rady Miasta Krosna Nr XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe” (projekt Nr XLIII/926/17),
6.4.    zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/927/17),
6.5.    określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/928/17),
6.6.    ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (projekt Nr XLIII/929/17),
6.7.    wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego „Europe in Love” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Europa 2014 – 2020 (projekt Nr XLIII/930/17),
6.8.    zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego  Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (projekt Nr XLIII/931/17),
6.9.    ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (projekt Nr XLIII/932/17),
6.10.    ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt Nr XLIII/933/17),
6.11.    ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/934/17),
6.12.    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt Nr XLIII/935/17),
6.13.    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa II” (projekt Nr XLIII/936/17),
6.14.    nadania  nazwy dla mostu na rzece Wisłok w ciągu ulicy Stefana Okrzei (projekt Nr XLIII/937/17),
6.15.    gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. nabycia, zamiany, sprzedaży nieruchomości, wniosku o przekazanie nieruchomości, obciążenia i sprzedaży nieruchomości, obciążenia nieruchomości (projekty od Nr XLIII/938/17 do Nr XLIII/ 946 /17),
6.16.    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna (projekt Nr XLIII/947/17),
6.17.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych  i powiatowych (projekt Nr XLIII/948/17),
6.18.    zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLIII/949 /17),
6.19.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLIII/950 /17).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9.  Informacja   Przewodniczącego Rady  o uczestnictwie w spotkaniach
     i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

RETRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU (początek godz. 10:00)

Źródło: UM Krosno

30-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)